• Preverenie vozidla


  Chcete sa v maximálne mo?nej miere vyhnú? problémom po kúpe vybraného vozidla ako sú ne?akané vydaje ...
  viac

 • PonĂşkanĂ© slu?by


  - Vykup vozidiel
  - Predaj vozidiel
  - Sprostredkovanie poistenia
  - Leasing alebo Ăşver na vozidlo
  - Popredajny servis
  viac

 • Ponuka vozidiel


  - Vozidlá
  viac

Vitajte na stránke BTSM, s.r.o.

Spolo?nos? BTSM s.r.o. bola zalo?ená v roku 2008 so zámerom zhodnoti? dlhoro?né znalosti s dovozom, kúpou a predajom vozidiel, kontrolou technického stavu a dokladov od vozidiel, znalosti zákonov a trhu s vozidlami a r?znorodych po?iadaviek klientov. Osobné skúsenosti, odborno-poradenská a technická pomoc pri kúpe a predaji vozidla, s ktorymi pracujeme viac ako 18 rokov, nás uistili, ?e robíme správnu vec.

AdministratĂ­vne slu?by:

Na základe splnomocnenia zabezpe?íme v?etky potrebné administratívne úkony, na príslu?nych úradoch, spojené s prihlásením dovezeného vozidla do evidencie.

Na základe splnomocnenia zabezpe?íme v?etky potrebné administratívne úkony, na príslu?nom Obvodnom úrade Dopravy, v osved?ení o evidencii vozidla ktoré u? je evidované v SR, potrebné napr. na opravu nesprávnych údajov, alebo na zmenu údajov po prestavbe vozidla na inú kategóriu, montá? plynového zariadenia, ?a?ného zariadenia, at?

Na základe splnomocnenia zabezpe?íme v?etky potrebné administratívne úkony, na príslu?nom Dopravnom in?pektoráte, spojené s prevodom vlastníckych práv, odhlásenie, prihlásenie vozidla na nového majite?a, ukon?enie leasingu, at?

Prihlási? sa